Havskolonilott

 

Havskolonilott 2021-12-08

Efter en sommar med positivt odlingsresultat fortsätter nu arbetet med planering för kommande odlingssäsong.

Vi kommer att genomföra en kurs i tångodling under nästa år, med start 26 januari 2022, se hemsidan om anmälan.

Kursen kommer att innehålla teori om havsmiljö och odling, praktik med att bygga odlingsbäddar och odla samt att skörda och tillaga blå mat. Vi förenar kunskap med social samvaro, med hänsyn tagen till rådande omständigheter.

Vi är mitt uppe i att söka ekonomiskt stöd för vårt arbete och planera nästa års aktiviteter.

Väl mött och tillönskan om en God Helg och traditionell matupplevelse, kryddat med blå mat

Anders Andersson och Jan Nilsson

Byalagets och kustrådets vision av havskolonilott

Att i fältförsök visa på möjligheter till en utveckling av havskolonilott i Kiviks havsområde.

Havskolonilott är en odlingslott i havet där man odlar råvaror från havet, småskaligt och för hushållsbehov. Det kan jämföras med att ha ett växthus eller en kryddträdgård. Men till skillnad från odling på land behövs det varken tillsättas näring eller vatten till odlingarna. I havet finns tillräckligt med näringsämnen i form av kväve och fosfor. Det skulle kunna bli så att man i framtiden kan bli självförsörjande på blå proteiner.

Varför?

Tång är väldigt intressant ur ett miljö- och klimatperspektiv. Kan vi förädla det på ett bra sätt kan det ha effekt på klimatet i framtiden.

Vi står inför en extrem utmaning att föda en växande befolkning i världen. 70 procent av jordens yta består av hav, men vi äter väldigt lite därifrån så det är en outnyttjad resurs.

Blåstång, den naturliga startpunkten

 • Växer på stenar i vattenbrynet
 • Skördas från maj till september
 • Innehåller vitaminer och mineraler
 • Används i soppa, sallad och till fisk

Pågående arbete

 • Inhämtning av kunskap genom studie av andras erfarenheter
 • Knyta intressenter till förstudien
 • Mätning av vattenkvalitet och andra provtagningar
 • Förberedelse av fältutrustning och dess placering

Tångodling i Hanöbukten

Det är naturligtvis som alltid när man försöker sätta sig in i nytt ämne, vattenkvalitet, så inser man hur komplex frågan är. Så många parametrar som bidrar till den vattenkvalitet Hanöbukten har idag.

 • Försurningen från svavelhaltiga utsläpp
 • Ett varmare klimat med längre växtsäsonger innebär både en högre produktion och en högre nedbrytning av organiskt material.
 • Hur marken används har enligt många undersökningar visat sig ha stor betydelse (barrskog kontra lövskog)
 • Utdikning av våtmarker
 • Utsläpp av kemikalier

Listan kan göras lång och mycket arbete har gjorts och görs för att förbättra vattenkvalitén. Salthalten är en begränsande faktor på tillväxttakten i Hanöbukten jämfört med västkusten.

Visionen är att driva en havskolonilott och skörda bland annat tång för att använda i matlagning.

Vad pågår i våra grannländer Danmark och Norge

I Danmark har det startats havskolonilotter sedan fem år tillbaka. Ca 25 havskolonilotter har startats upp och ca 1000 personer arbetar och skördar tång och musslor. I Norge pågår också tång- och musselodling i fjordarna sedan många år tillbaka.

Vad pågår i Sverige

 • Tjärnö marina laboratorium pågår just nu ett pilotprojekt inom projektet Marint gränsforum Skagerak där man tar fram en testanläggning. Projektet är fokuserat på att utforma kolonilotten, testa olika redskap och organismer som är lämpliga, samt skapa en informationsplats runt framtidens mat. Knutet till Göteborgs universitet.
 • Askö försöksanläggning har utvecklingen i och kring Östersjön som fokusområde. Knutet till Stockholms universitet.
 • Många universitet och högskolor har olika projekt inom havsforskning. Naturskolor bedrivs i många kommuner, t.ex. Simrishamn.
 • Svenskt vattenbruk och sjömat ekonomisk förening; är en branschförening för företag som odlar eller skördar musslor, ostron, alger och andra marina råvaror i havet eller på land. I skrivande stund ingår 10 företag i branchorganisationen (ex. Nordic Seafarm; Catxalot; Warbergs Tångbruk; Scanfjord).
 • Fiskauktion; I mars 2021 var det premiär för något helt nytt bland fisk och skaldjur på Göteborgs fiskauktion, färsk tång direkt från havet. Sista lådan på halvt kilo sockertång gick för 850 kr.

Många intressenter behöver samarbeta för att odling skall kunna bli verklighet även i Hanöbukten.

Marint centrum

Ambition är att bidra till att skapa en lokal fiskerinäring som är ekologiskt, ekonomiskt och socialt hållbar.
Rent vatten är ett annat fokusområde.
Marint centrum är knuten till Lunds universitet.

Samverkan för Hanöbukten

I deras vision är det lokala engagemanget avgörande. Det är vi bybor, sommargäster, fiskare, lokala myndigheter, föreningar och företagare som ser förändringar och som gör iakttagelser. Det är vi som kan se till att det görs insatser för att förbättra miljön.

 

Kontaktuppgifter

Byalaget på Kivik, Jan Nilsson ordf.

Anders Andersson Kustråd

Samverkan för Hanöbukten, Thomas Johnsson