AHA!

Nu förstår vi varför utredningen ”Verksamhetsutveckling genom effektiv lokalanvändning” är ofullständig, icke objektiv, lyser med sin frånvaro av ekonomisk analys och saknar elementära analyser, som man kan förvänta sig, vid ett sådant omfattande beslut gällande hela Simrishamns kommun.

Se Diana Olssons, kommundirektör, kommentar från 2024-07-08 på fråga från Föräldraföreningen:

”Det stämmer inte att det är jag som tagit fram förslaget utan det är ett politiskt förslag. Jag har varit politiken behjälplig att skriva rapporten men det är ett politiskt innehåll och ett politiskt underlag.

Det finns olika sätt att bereda ärenden och det vanligaste är en tjänstepersonsberedning, då styr tjänstepersoner utifrån sin profession och sitt kunnande vad som ska överlämnas till politiken för beslut, sedan är det självklart politiken som tar beslut och också styr över vad som beslutas. I detta ärende har man valt ett annat beredningssätt och här är det politiken som berett ärendet och då kallas det utskottsberedning alternativt ordförandeberedning. Underlaget är därmed ett inriktningsunderlag och en viljeinriktning från politiken, när beslutet är taget kommer tjänstepersoner, utifrån beslutets olika delar, behöva utreda frågor som politiken pekat ut och där ingår bla hur utformningen av S:t Olof skola ska se ut, kostnader med mera. När det gäller de rent politiska frågorna du har så bör du skicka dem till M och S och då rekommenderar jag att du skickar till Jeanette Ovesson (M) och Pia Ingvarsson (S). Trots ovanstående ska jag ändå försöka ge dig en bild av var vi just nu befinner oss kopplat till de frågor du har men jag vill än en gång påpeka att i detta ärende är det en politisk viljeinriktning som sedan styr vilka ytterligare underlag vi behöver ta fram kopplat till behovsanalyser mm.”

Här har politiken från början, läs M och S, en politisk inriktning, som innebär nedläggning av skolan på Kivik. Förvaltningen har agerat därefter och skapat ett beslutsunderlag som helt och hållet uppfyller de direktiv och krav politiken gett dem. Fakta, som inte direkt understödjer, eller visar på andra mera ekonomisk hållbara alternativ har naturligtvis uteslutits, för politiken vill inte att deras beslut ska framstå som felaktigt underbyggda.

Styrelsen

Byalaget på Kivik