2017

Februari 2017, Information Reningsverket

Pressinformation från Johan Persson, Samhällsbyggnadskontoret:

Reningsverket 2017-02-21

 

Mars 2017, Översiktsplan – Bostadsförsörjning

Kommunen är nu klar med reviderad översiktsplan och bostadsförsörjningsplan.

På sidan 11 kan du hitta planen för Kivik.Samrådsredogörelse 2017-03-22 Översiktsplan, Bostadsförsörjningsplan 2017-03-22

 

Juni 2017, Skrivelse ”Österlen lyser”

Skrivelsen som är inskickad till styrelsen för ”Österlen lyser” med avsändarna Kiviks Museum och Styrelsen för Byalaget på Kivik finns här Skrivelse Österlen lyser 2017

Här finns länken till ”Detta är Österlen” hämtat från Göran Ejlertssons hemsida Bilaga Österlen

 

September 2017, Detaljplan Hamnplan

Detaljplan för Kiviks hamn, nordvästra delen har antagits av kommunfullmäktige 2017-06-19.

Mer information, bl.a. planbeskrivning och plankarta går att finna i Byalagets på Kivik pärm på Äppelgården och på följande länk

http://www.simrishamn.se/sv/bygga_bo/planer/utstallda_planer/Detaljplan-for-Mellby-3121-mfl/

 

December 2017, Information Skötsel Agdelund

Information från Gata/Parkenheten Simrishamns kommun angående iståndsättningsåtgärder av skötselplan för Agdelundsområdet i Kivik.

Under perioden 1/12 2017 – 31/3 2018 kommer Gata/Parkenheten att utföra fällnings-, gallrings-, och röjningsarbeten i Agdelundsområdet i följande skötselområden 1A, 1B, 1C, 1D, 1E, 1I, 1J, 1K, 3A och 3B, se bifogad karta.

Skogsmaskiner och personal med motorsåg och röjsåg kommer att röra sig i området.