Kategoriarkiv: Nyheter

Vad händer?

Jo, naturligtvis händer det mycket på Kivik, som alltid!

De viktigaste frågan är naturligtvis vad som händer med hotet om att lägga ner skolan på Kivik. Trots återremissen och fagra politiska program om dialog och samverkan (före valet!) har inte, vare sig politiken eller kommunens tjänstepersoner, hört av sig! Men, som det sades på Solevi med alla politiska partier, så ska alla utredningar ske efter beslut i KS i augusti! Demokrati?
Men föräldraföreningen låter sig inte nöjas med detta, utan arbetar febrilt med att ta fram de underlag som förvaltningen, om det varit transparens i Simrishamns kommun, skulle presenterat. Många av underlagen finns redan i BUNs tidigare handlingar, exempelvis vad det kostar att bygga om/till på en skola, prognosticerade elevströmmar och övriga ekonomiska kalkyler. En viktig fråga är, vilka slutsatser man vill utläsa/tolka av olika underlag. Dessa underlag kommer vi att presentera för politiken i olika sammanhang, på den korta tid vi har på oss, innan nästa KS!

Men skam vore det, om vi kivlingar låter oss nedslås av ovanstående!
Traditionsenligt ses vi på Båtklubbens baksida för att njuta av god medhavd mat och trevlig musik, på fredagen den 19 juli klockan 18.00.
Musikavgift på 100 kr/pp swishas enkelt!

AHA!

Nu förstår vi varför utredningen ”Verksamhetsutveckling genom effektiv lokalanvändning” är ofullständig, icke objektiv, lyser med sin frånvaro av ekonomisk analys och saknar elementära analyser, som man kan förvänta sig, vid ett sådant omfattande beslut gällande hela Simrishamns kommun.

Se Diana Olssons, kommundirektör, kommentar från 2024-07-08 på fråga från Föräldraföreningen:

”Det stämmer inte att det är jag som tagit fram förslaget utan det är ett politiskt förslag. Jag har varit politiken behjälplig att skriva rapporten men det är ett politiskt innehåll och ett politiskt underlag.

Det finns olika sätt att bereda ärenden och det vanligaste är en tjänstepersonsberedning, då styr tjänstepersoner utifrån sin profession och sitt kunnande vad som ska överlämnas till politiken för beslut, sedan är det självklart politiken som tar beslut och också styr över vad som beslutas. I detta ärende har man valt ett annat beredningssätt och här är det politiken som berett ärendet och då kallas det utskottsberedning alternativt ordförandeberedning. Underlaget är därmed ett inriktningsunderlag och en viljeinriktning från politiken, när beslutet är taget kommer tjänstepersoner, utifrån beslutets olika delar, behöva utreda frågor som politiken pekat ut och där ingår bla hur utformningen av S:t Olof skola ska se ut, kostnader med mera. När det gäller de rent politiska frågorna du har så bör du skicka dem till M och S och då rekommenderar jag att du skickar till Jeanette Ovesson (M) och Pia Ingvarsson (S). Trots ovanstående ska jag ändå försöka ge dig en bild av var vi just nu befinner oss kopplat till de frågor du har men jag vill än en gång påpeka att i detta ärende är det en politisk viljeinriktning som sedan styr vilka ytterligare underlag vi behöver ta fram kopplat till behovsanalyser mm.”

Här har politiken från början, läs M och S, en politisk inriktning, som innebär nedläggning av skolan på Kivik. Förvaltningen har agerat därefter och skapat ett beslutsunderlag som helt och hållet uppfyller de direktiv och krav politiken gett dem. Fakta, som inte direkt understödjer, eller visar på andra mera ekonomisk hållbara alternativ har naturligtvis uteslutits, för politiken vill inte att deras beslut ska framstå som felaktigt underbyggda.

Styrelsen

Byalaget på Kivik

Kris på Kivik

Detta mejl har skickats till samtliga medlemmar i Byalaget. Här med rätt datum!

KRIS FÖR KIVIKS SAMHÄLLE!

Styrelsen för Byalaget har valt att kort sammanfatta händelseförloppet, som lett fram till den svåra situation som hela Kivik med omnejd befinner sig i idag.

Tidigt i våras var alla byalagen inbjudna till ett kommunalt informationsmöte, där Jeanette Ovesson var föredragande. Vi fick då information om struktur för äldreomsorg och skolorganisation utifrån kommunen som helhet. Inga skarpa förslag presenterades då.

Den 10 juni var vi på nytt inbjudna till ett informationsmöte. Före mötet skrev jag till Ovesson och önskade att även vår aktiva föräldraförening skulle få delta. Jag fick svaret att de skulle informeras efter vårt möte. Detta skedde också, med de båda byarnas föräldraföreningar var för sig. Ett tillvägagångssätt som Byalaget påpekade var att skicka felaktiga signaler till de båda byarna!  

Vid mötet presenterades paketförslaget att bl.a Piratenskolan skulle läggas ner 2025. Samtidigt presenterades rapporten ”Verksamhetsutveckling genom effektiv lokalanvändning” ett beslutsunderlag utarbetat av förvaltningskontoret.
Byalaget, föräldraföreningen, företagarna och alla föreningar på Kivik anser att beslutsunderlaget är ofullständigt och inte objektivt. Det saknas bl.a konsekvensanalyser, ekonomiska kalkyler, barnkonsekvensanalys. Flera av dessa underlag måste man enligt kommunal- och förvaltningslagen kunna redovisa vid en nedläggning.    

Samtliga partier i kommunfullmäktige startade i slutet av 2023 eller möjligen i början 2024 ett arbete med att utarbeta ett paketförslag. Tidigt i processen valda flera partier att inte delta i detta arbete. Kvar fanns en kärna av M och S, som under stor sekretess och tystnad arbetade vidare på förslaget.

På mötet den 10 juni fick vi också information kring behandlingsgången: kommunstyrelsen den 19 juni och kommunfullmäktige den 26 juni. Snålt med tid för eftertanke eller dialog/diskussioner, för den viktigaste frågan för Kivik på hundra år.

Dock hann Föräldraföreningen och Byalaget arrangera bl.a ett offentligt möte på Solevi, där alla 10 partier i KF var närvarande. Drygt 150 engagerade och pålästa personer deltog i mötet. Nu blev det helt klart att M och S, som gemensamt har 21 röster av 41 i kommunfullmäktige, gemensamt kan rösta genom sitt förslag utan stöd av andra partier.
De mest anmärkningsvärda uttalanden från politikerna vid detta snabbinkallade möte, var att analyser och konsekvensanalyser kunde genomföras efter fattade beslut!

19 juni: majoritet för M-och S-förslaget i kommunstyrelsen. Ärendet går vidare till KF.
26 juni: kommunfullmäktige har möte. Ett femtiotal barn, föräldrar och vanliga oroade kivlingar står utanför sammanträdeslokalen och visar under lugna former sitt ifrågasättande av förslaget.
Så till den politiska processen: oppositionen delar vår uppfattning med att beslutsunderlaget är ofullständigt och undermåligt och kommer att begära en minoritetsremittering för att få ett nytt underlag värt namnet.
För en oinvigd kan beslutsordningen tyckas lite märklig, men det fanns väl en tanke hos ordförande eller majoritetspartierna?
Hur gick det då? Jo, ärendet återremitterades för att åter behandlas i augusti.

Hur ser tidplanen ut?
8.8 nytt, kompletterat, fullständigt  beslutsunderlag skickas till berörda
14.8 kommunstyrelsen sammanträder
26.8 kommunfullmäktige sammanträder

Vad vill Byalaget?
Utifrån det skarpa förslaget, under ordnade former över tid arbeta för att både Piratenskolan och Sankt Olofs skola finns kvar, genom aktiva insatser bl.a kunna visa på en långsiktighet för skolorna. Skolan är en förutsättning för ett aktivt företagande och föreningsliv. Ett levande, blomstrande Kivik!

Vad kan du, som medlem i Kiviks Byalag och boende på Kivik göra?
Du kan prata med en politiker nära dig. ”Är detta verkligen vad du vill med Kivik? Är du beredd att ta de politiska konsekvenserna av ditt beslut?”

Styrelsen
Byalaget på Kivik

Vinnare…

… i Sparbanken Syds gissningstävling den 3 juli i samband med Byalagets historiska vandring med Dafvid Hermansson blev:
1. Bengt Lundstedt (för tredje gången!)
2. Fynn Laroche – DUKTIG JUNIOR!
3. Noah Laroche – DUKTIG JUNIOR!
GRATTIS TILL ALLA TRE! PRISERNA KOMMER!

Nästa vandring är onsdagen den 31 augusti klockan 18.00 på torget med vandringsstart klockan 18.30 från museet.

Återremiss!

Många elever och föräldrar från Piratenskolan, byalagsmedlemmar och ”vanliga” kivlingar stod utanför sammanträdesrummet med slagfärdiga planscher, medan kommunfullmäktiges medlemmar kryssade sig fram till sammanträdeslokalen.

Väl därinne och efter lång väntan för eleverna kom frågan , som diskuterats i alla hus och hemman på Kivik sedan den 10 juni, gällande förslaget att lägga ner Piratenskolan.

Efter en kortare debatt, som inleddes med att Centern yrkade på återremiss, var det dags för omröstning. Som väntat stödde M, S och KI sitt eget förslag, medan alla övriga partier röstade för återremiss. Siffrorna blev 17-23, alltså återremiss.

Nu väntar ett omfattande arbete för förvaltningskontoret att presentera alla de analyser och konsekvensutredningar, som saknades i det ursprungliga förslaget. Även för föräldraföreningen och byfolket väntar en massa jobb med att analysera kommande underlag och själv komma med förslag och idéer utanför boxen.

Kiviks Turism analyserar och föreslår åtgärder

Stoppa nedmonteringen av Kivik!

Kiviks Turism är paraply- och marknadsföringsorgan för framför allt besöksnäringen på Kivik
med omnejd, och föreningen omfattar ett 80-tal företag och föreningar som arbetar tillsammans,
och som står för en viktig del av kommunens besöksnäring och därmed skatteintäkter. Eftersom
vi även fungerar som en allmän företagarförening, bevakar vi alla typer av frågor som berör
näringslivets intressen i Kiviksbygden.

Vi har tagit del av det dåligt underbyggda politiska förslaget att lägga ner Piratenskolan på
Kivik, och är mycket bekymrade över förslagets innehåll och de konsekvenser det får för
bygden, både för de invånare som faktiskt flyttat hit just för att det finns en skola, och för våra
företags framtida möjligheter till rekrytering av yngre personer och barnfamiljer. Är tanken att
ett av både kommunens och Österlens starkaste besöksmål och varumärken ska dräneras på
utsikter att rekrytera och locka yngre människor att bo permanent här?

Vi instämmer i Tommy Gustafssons välskrivna inlägg in YA om att det dels har gjorts väldigt
lite för att bygga nya, attraktiva och prisvärda bostäder för yngre personer. Samtidigt ser vi att
det inte saknas bostäder med även för barnfamiljer rimliga prislappar både på Kivik och i det
omedelbara närområdet. Detta marknadsförs dock dåligt, och istället för att bygga nya hus för
de med välbeställda plånböcker, kunde även bostäder med rimliga prislappar prospekteras.
I det politiska förslaget finns att förskolan på Kivik ska vara kvar. Vi undrar vem politikerna
bakom förslaget tror ska flytta till Kiviksområdet med den kortsiktiga ”möjligheten”, väl
medveten om att efter bara något år ska barnen istället skjutsas till andra orter? Det kommer
snarare tvärtom att minska inflyttningen av yngre och helt förvandla Kivik till en ort för
välbeställda pensionärer eller deltidsboende.

Vi anser att pandemiåren visade att Kivik och Österlen fungerade alldeles utmärkt som
tillflyktsort, och att människor som annars bor och arbetar på helt andra orter i både Sverige
och utomlands under 2020–2022 lika framgångsrikt kunde bo, leva och verka här på distans.
Rätt marknadsfört av kommunen, skulle man enkelt kunna öka inflyttningen som en direkt
pandemieffekt – här är kommunalskatten relativt låg, det finns attraktiva miljöer, levande byar
med rikt företags- och föreningsliv, skolor, affärer, caféer, restauranger och mycket, mycket
mer. Lär istället av till exempel Båstad som lyckades ta tillvara den chansen, istället för att
lägga ner en välfungerande skola på en attraktiv ort! Konsekvenserna av förslaget att lägga ner
kostar på sikt betydligt mer än att behålla skolan och att marknadsföra kommunen rätt.
Tänk om, tänk rätt – innan det är för sent!

Dafvid Hermansson Kristina Levinsson
Ordf. Kiviks Turism Vice ordf. Kiviks Turism

Även Mellby Byalag..

Styrelsen för Södra Mellby kyrkbys byalag blev, precis som hela Kivik, mycket förvånad när vi fick höra att Piratenskolan i Kivik, en av kommunens bästa skolor, borde läggas ner. Beslutet väntas dessutom fattas inom mycket kort tid, inom några dagar. Kivik är idag det enda kustsamhället i kommunen som fortfarande har en skola kvar. En skola utgör ofta hjärtat av en by.
Vill Simrishamn kommun verkligen att Kivik, ett starkt varumärke i hela Sverige, ska förlora sitt hjärta? Med denna skrivelse vänder vi oss till alla de politiker som har röstat för att lägga ner Piratenskolan i kommunstyrelsen och som eventuellt planerar att rösta för förslaget i kommunfullmäktige på onsdag den 26 juni 2024. Förslaget som kommunen har lagt fram saknar både barnkonsekvensanalys, ekonomisk- eller konsekvensanalys överhuvudtaget.

Förslaget som innebär att barnen från en välfungerande skola med all infrastruktur som behövs skulle bussas till en byggarbetsplats under de kommande åren istället för att gå på en fungerande skola, behöver tänkas om. De vittgående konsekvenserna av detta beslut för hela Kivik och området har inte beaktats alls. En nedläggning av Piratenskolan skulle få negativa konsekvenser för alla Kiviksbor, precis som Södra Mellbybor, både stora och små, och därför motsätter vi oss starkt denna nedläggning. Våra kära politiker, tänk om, tänk bättre!

Harriet Gestrelius analys och förslag

Nedmontering av Kivik?

Kan vi vara överens om att Kivik är en viktig kugge i Simrishamns turismmaskineri?

Kivik är högst troligen den ort som flest svenska känner till i det här hörnet av Sverige. Därmed är det Kivik som är den största magneten som bidrar till att Simrishamn och småorter i kommunen besöks, och att deras fantastiska utbud av matställen, kultur och natur kan upplevas av besökande turister.

Vad krävs för att hålla Kiviks kuggen vid liv och utvecklas till förmån för hela kommunen också i framtiden?

Det är inte för att Kivik, som andra kustnära orter i kommunen, framför allt skall befolkas av äldre samt icke permanentboende. Nej, det som får Kivik att fortsätta utvecklas är framförallt, företagarna, affärsidkarna, kulturarbetarna och de yngre invånarna. Och samtliga av dessa är eniga om en sak: ATT SKOLAN I KIVIK MÅSTE FINNAS KVAR. Så man frågar sig vilken konsekvensanalys som ligger bakom att ni kommunpolitiker som röstar för nedläggning, inte har tagit detta i beaktande. Inflyttningen till Skåne är störst i Sverige. Många flyttar till det nordvästra hörnet av Skåne med Bjärehalvön som favoritställe, men det sydöstra hörnet med det kända Österlen bör kunna hävda sig väl, speciellt med tanke på alla sommarboende som finns i Kivik. Befolkningen dubblas ju under sommaren, och antalet besökande räknas i hundratusentals.

Det finns bl. a. två anledningar till att befolkningsmängden under vintern har sjunkit något i Kivik – en siffra som politikerna använder som ett av beslutsunderlagen för att stänga skolan. Dessa är:

1. Ingen nybyggnation under många år på grund av en uppskjuten utbyggnad av reningsverket i Kivik med syfte att öka kapacitet

2. Nu när nybyggnationen kommit igång säljs de nya fastigheterna till höga priser, ca 6 miljoner kr. Nivåer som är svåra för de flesta barnfamiljer att klara.

Även dessa beslut, direkt och indirekt, har ni kommunpolitiker stått bakom, vilket hindrat nyinflyttning av unga familjer till Kivik.

Sist men inte minst. I kommunens ganska gedigna ”Verksamhetsutveckling genom effektiv lokalanvändning” som ligger till grund för beslutet att stänga Kiviks Skola finns ingen konsekvensanalys/riskanalys som arbetsmiljöverket föreskriver i Broschyr för Politiker. Hur förbättras arbetsmiljön för skolbarn och anställda vid en nedläggning av en skola?

Dessutom saknas en konsekvensanalys ur ett samhällsperspektiv. Västerviks Kommuns konsekvensanalys innehåller påverkan på samhället (småorter) vid skolnedläggning; samhället, näringslivet, familjen, ekonomiska effekter, effekter från processen.

Läs gärna detta och fundera på om inte skolans nedläggning ska återremitteras.

konsekvensanalys-i-ett-samhällsperspektiv

Intressant läsning är också Åsa Morbergs, docent, svar på frågor om nedläggning av skolor. www.solnatverket.wordpress.com/byskoleupproret/fragor-och-svar/

Harriet Gestrelius

Ravlunda Byalag stödjer Kivik

Tacksam för vidarebefordran till Jeanette Ovesson samt andra berörda gällande ärendet om Kiviks skola.
Med anledning av förslaget att lägga ner skolan i Kivik vill styrelsen i Ravlunda sockens byalag framföra att vi stödjer begäran från Kiviks byalag och Piratenskolans föräldraförening att återremittera frågan om skolans nedläggning med de argument som  framfördes i inskickat yrkande 240616.

Vänliga hälsningar

Ravlunda sockens byalag
Inga Zetterqvist
Ordförande

Offentlig hearing på Solevi 23.6

Föräldraföreningen och Byalaget bjöd in två representanter från alla partier i fullmäktige med kort varsel. Med kort varsel eftersom politiken valt att ha väldigt snäva tidsramar, för att slippa debatt? Alla partier utom V och KP hade möjlighet att komma.

Bion ställde in sin söndagsföreställning för att alla skulle komma, och det gjorde de! Cirka 200 personer satt och stod längs väggarna och fick höra vad politikerna ansåg i utskickade frågeställningar.
S och M inbjöd samtliga partier i början av året för att diskutera det femåriga avtalet gällande Kivik och Sankt Olofs skola, som går ut 2025/2026. Efter diskussioner återstod endast M och S och kanske något annat parti, som ensamma fortsatte att utarbeta nuvarande förslag. Vad vi förstår i FF och Byalaget, fick/ville? inte de andra partierna delta i diskussionerna.

Förslaget presenterades för förvaltningen, rektorer, personal, byalag och föräldraföreningarna samtidigt måndagen den 10 juni. Föräldraföreningarna i Kivik och Sankt Olof var för sig. En dålig strategi, vilket Byalaget påpekande, utan respons från BUNs ordförande. Vilka signaler skickar BUN till våra byar om man inte vågar delge ett obehagligt förslag?
Torsdagen den 13 juni på förmiddagen, då skolbarnen sjöng ”Den blomstertid nu kommer”, meddelades det officiellt på skolans föräldrakanal att skolan i Kivik skulle läggas ner! Naturligtvis ett stort misstag, som KF-ordförande bett om ursäkt för. Detta, menar FF och Byalaget, är ett flagrant misstag, som visar på att vår kritik för bristande kommunikation och transparens är korrekt.

Föräldraföreningen och Byalaget har framfört att beslutsunderlaget är undermåligt kanske t.o.m lagstridigt, förutom att det uppfattas som icke objektivt: barnkonsekvensanalys, ekonomisk analys m.fl saknas helt.
M, S och MP menar att de efterfrågade utredningar görs efter fattat beslut i KF eller att det finns äldre utredningar som åberopas, ett förfarande som alla övriga närvarande starkt ifrågasätter lagligheten i.
Flera andra frågor framfördes, bl.a från företagarna, föreningarna och privatpersoner.

Frågestunden avslutades med att partierna fick redogöra för hur de tänker rösta i KF på onsdag den 26.6, den snabbaste beslutsprocessen för Kiviks del på flera hundra år!
M, S röstar ja. MP troligen ja. SD, C, L, KD, ÖP återremiss. V och KP vet vi ej.
Så har undertecknad uppfattat ståndpunkterna.

Efter mötet 26.6 återkommer både FF och Byalaget med förslag på hur den fortsatta demokratiska processen kan utformas!