Kris på Kivik

Detta mejl har skickats till samtliga medlemmar i Byalaget. Här med rätt datum!

KRIS FÖR KIVIKS SAMHÄLLE!

Styrelsen för Byalaget har valt att kort sammanfatta händelseförloppet, som lett fram till den svåra situation som hela Kivik med omnejd befinner sig i idag.

Tidigt i våras var alla byalagen inbjudna till ett kommunalt informationsmöte, där Jeanette Ovesson var föredragande. Vi fick då information om struktur för äldreomsorg och skolorganisation utifrån kommunen som helhet. Inga skarpa förslag presenterades då.

Den 10 juni var vi på nytt inbjudna till ett informationsmöte. Före mötet skrev jag till Ovesson och önskade att även vår aktiva föräldraförening skulle få delta. Jag fick svaret att de skulle informeras efter vårt möte. Detta skedde också, med de båda byarnas föräldraföreningar var för sig. Ett tillvägagångssätt som Byalaget påpekade var att skicka felaktiga signaler till de båda byarna!  

Vid mötet presenterades paketförslaget att bl.a Piratenskolan skulle läggas ner 2025. Samtidigt presenterades rapporten ”Verksamhetsutveckling genom effektiv lokalanvändning” ett beslutsunderlag utarbetat av förvaltningskontoret.
Byalaget, föräldraföreningen, företagarna och alla föreningar på Kivik anser att beslutsunderlaget är ofullständigt och inte objektivt. Det saknas bl.a konsekvensanalyser, ekonomiska kalkyler, barnkonsekvensanalys. Flera av dessa underlag måste man enligt kommunal- och förvaltningslagen kunna redovisa vid en nedläggning.    

Samtliga partier i kommunfullmäktige startade i slutet av 2023 eller möjligen i början 2024 ett arbete med att utarbeta ett paketförslag. Tidigt i processen valda flera partier att inte delta i detta arbete. Kvar fanns en kärna av M och S, som under stor sekretess och tystnad arbetade vidare på förslaget.

På mötet den 10 juni fick vi också information kring behandlingsgången: kommunstyrelsen den 19 juni och kommunfullmäktige den 26 juni. Snålt med tid för eftertanke eller dialog/diskussioner, för den viktigaste frågan för Kivik på hundra år.

Dock hann Föräldraföreningen och Byalaget arrangera bl.a ett offentligt möte på Solevi, där alla 10 partier i KF var närvarande. Drygt 150 engagerade och pålästa personer deltog i mötet. Nu blev det helt klart att M och S, som gemensamt har 21 röster av 41 i kommunfullmäktige, gemensamt kan rösta genom sitt förslag utan stöd av andra partier.
De mest anmärkningsvärda uttalanden från politikerna vid detta snabbinkallade möte, var att analyser och konsekvensanalyser kunde genomföras efter fattade beslut!

19 juni: majoritet för M-och S-förslaget i kommunstyrelsen. Ärendet går vidare till KF.
26 juni: kommunfullmäktige har möte. Ett femtiotal barn, föräldrar och vanliga oroade kivlingar står utanför sammanträdeslokalen och visar under lugna former sitt ifrågasättande av förslaget.
Så till den politiska processen: oppositionen delar vår uppfattning med att beslutsunderlaget är ofullständigt och undermåligt och kommer att begära en minoritetsremittering för att få ett nytt underlag värt namnet.
För en oinvigd kan beslutsordningen tyckas lite märklig, men det fanns väl en tanke hos ordförande eller majoritetspartierna?
Hur gick det då? Jo, ärendet återremitterades för att åter behandlas i augusti.

Hur ser tidplanen ut?
8.8 nytt, kompletterat, fullständigt  beslutsunderlag skickas till berörda
14.8 kommunstyrelsen sammanträder
26.8 kommunfullmäktige sammanträder

Vad vill Byalaget?
Utifrån det skarpa förslaget, under ordnade former över tid arbeta för att både Piratenskolan och Sankt Olofs skola finns kvar, genom aktiva insatser bl.a kunna visa på en långsiktighet för skolorna. Skolan är en förutsättning för ett aktivt företagande och föreningsliv. Ett levande, blomstrande Kivik!

Vad kan du, som medlem i Kiviks Byalag och boende på Kivik göra?
Du kan prata med en politiker nära dig. ”Är detta verkligen vad du vill med Kivik? Är du beredd att ta de politiska konsekvenserna av ditt beslut?”

Styrelsen
Byalaget på Kivik