Stadgar

Byalaget på Kivik – Bildat 2001

Byalaget som arbetar för ett trivsamt och välkomnande Kivik.

 Stadgar för Byalaget på Kivik Fastställda 2012 – 02 – 29.
Organisationsnummer: 8024683669

Ändring 2020-03-11
§ 5

§  1           Byalagets syften och ändamål.
Byalaget på Kivik arbetar för ett trivsamt och välkomnande Kivik, liksom för övriga orter inom det geografiska uppdragsområdet.
Den fysiska miljön inom Byalagets geografiska uppdragsområde skall ägnas särskild uppmärksamhet.
Åtgärder skall vidtas för att bevara, försvara och vidareutveckla dessa miljövärden och områdets unika karaktär.
Byalaget bevakar och främjar i övrigt åtgärder och intressen som är gemensamma eller av allmän betydelse.
Byalaget skall genom olika arrangemang och aktiviteter främja den sociala gemenskapen inom dess geografiska uppdragsområde.
Mötesplatser, där medlemmarnas synpunkter och förslag kan fångas upp, skall etableras.

 §  2            Geografiskt uppdragsområde.
Byalaget verkar aktivt inom ett geografiskt uppdragsområde omfattande Kiviks samhälle, Agdelund, Skogsdala, Hjälmaröd, Äsperöd, Kvasa och Hällevik. Samtliga definierade med sina omland.

§  3            Medlemskap.
Medlemskap i Byalaget ges till var och en som ansluter sig till Byalagets syften och ändamål, och som erlagt den årliga medlemsavgift som årsmötet fastställt.
Medlemskapet är knutet till hushåll och bygger således på fastighet/lägenhet.
Medlemskapet upphör om medlemmen begär utträde eller ej erlägger medlemsavgift.
Medlem kan uteslutas om denne uppenbart skadat Byalagets verksamhet. Beslut om uteslutning av medlem fattas av styrelsen med 2/3-dels majoritet. Uteslutningsbeslutet skall gälla med omedelbar verkan.

 §  4            Rösträtt.
Vid ordinarie årsmöte, liksom vid övriga medlemsmöten, har varje fastighet/lägenhet en röst.
Röstning kan ske genom fullmakt. Medlem må dock ej företräda mer än en annan medlem.
Röstning skall ske öppet. Vid personval skall dock sluten röstning ske om medlem så begär.
Enkel majoritet gäller vid beslut, utom i frågor där annan majoritet särskilt stipuleras.
Vid personval som givit lika röstetal skall lottning ske.

 §  5           Styrelsen och dess uppgifter.
Byalagets angelägenheter, med utgångspunkt i Byalagets syften och ändamål, handhas av en styrelse bestående till minst sju och högst nio ledamöter.
Vid ordinarie årsmöte väljs Byalagets ordförande för en mandattid av ett år.
För de övriga 6-8 styrelseledamöterna är mandattiden två år. De styrelseledamöter som kan återväljas, avgår växelvis med tre till fyra av styrelseledamöterna vartannat år.
I förekommande fall skall fyllnadsval om ett år göras.
Styrelsen utser inom sig vice ordförande, sekreterare och kassör.
Styrelsen sammanträder när ordföranden anser det lämpligt eller när minst fyra av styrelsens ledamöter, skriftligen, så begär.
Vid verksamhetsårets första sammanträde upprättas Byalagets budget för aktuellt år, med det fastställda aktivitetsprogrammet som ett underlag.

 §  6           Firmateckning.
Byalagets firma tecknas av ordföranden och kassören var för sig, inom ramen för av styrelsen fastställd årsbudget.

 §  7           Verksamhets- och räkenskapsår.
Byalagets verksamhets- och räkenskapsår omfattar kalenderår och avslutas den 31:a december.

 §  8           Revision.
Styrelsen skall tillse att verksamhetsberättelse samt resultat- och balansräkning föreligger färdiga till granskning av Byalagets revisorer före februari månads utgång.
Räkenskaperna, protokoll förda vid medlemsmöten, styrelsens protokoll samt övriga dokument rörande förvaltningen av Byalagets angelägenheter skall tillgängliggöras för granskning av Byalagets revisorer.

 §  9           Ordinarie årsmöte.
Byalaget håller ordinarie årsmöte med sina medlemmar före mars månads utgång.
Kallelse till ordinarie årsmöte sker dels genom personliga kallelser samt dels genom anslag på offentliga anslagstavlor inom Byalagets geografiska uppdragsområde.
Kallelse skall ske senast 14 dagar före ordinarie årsmöte.

§  10         Ärenden vid ordinarie årsmöte.
Vid ordinarie årsmöte skall följande ärenden behandlas:

 1. Årsmötets öppnande.
 2. Val av ordförande för årsmötet.
 3. Val av sekreterare för årsmötet.
 4. Val av två personer, tillika rösträknare, att jämte ordföranden justera årsmötets protokoll.
 5. Fastställande av dagordningen.
 6. Fråga om årsmötet blivit stadgeenligt utlyst.
 7. Fastställande av röstlängd.
 8. Föredragning av styrelsens verksamhetsberättelse.
 9. Föredragning av resultat- och balansräkning.
 10. Revisionsberättelsen.
 11. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.
 12. Fastställande av medlemsavgiften för nästkommande verksamhetsår.
 13. Val av ordförande för ett år.
 14. Val av övriga styrelseledamöter för två år samt i förekommande fall fyllnadsval på ett år.
 15. Val för ett år av två ordinarie revisorer och en ersättare.
 16. Val för ett år av valberedning om tre ledamöter, varav en skall vara sammankallande.
 17. Behandling av ärenden från medlemmar, som inkommit till styrelsen senast 30 dagar före årsmötet.
 18. Styrelsens förslag till årsmötet.
 19. Övriga frågor.
 20. Årsmötets avslutande.

 §  11         Extra årsmöte.
Extra årsmöte hålls då styrelsen så beslutar eller då minst 10 % av Byalagets medlemmar skriftligen begär detta. I denna begäran skall uppgivet ärende redovisas.
Kallelse till extra årsmöte sker på samma sätt som till ordinarie årsmöte och inom samma tidsram.

 §  12         Allmänt föreningsmöte.
Byalagets medlemmar kallas till allmänt föreningsmöte då styrelsen så beslutar. Av kallelsen skall framgå de ärenden som detta möte har att behandla.
Kallelse till allmänt föreningsmöte sker på samma sätt som till ordinarie årsmöte och inom samma tidsram.

 §  13         Stadgeändring.
Beslut om stadgeändring fattas vid två på varandra följande medlemsmöten, varav ett skall vara ordinarie årsmöte. Beslutet om stadgeändring bygger på att 2/3-delar av de avgivna rösterna bifaller förslaget.
Förslaget till stadgeändring skall vara kungjort i kallelserna till de medlemsmöten där beslutet skall fattas.

 §  14         Upplösning.
Beslut om upplösning av Byalaget på Kivik fattas vid två på varandra följande medlemsmöten, varav ett skall vara ordinarie årsmöte.
Beslutet om upplösning bygger på att 2/3-delar av de avgivna rösterna bifaller förslaget.
Förslaget till upplösning skall vara kungjort i kallelserna till de medlemsmöten där beslutet skall fattas.
Byalagets tillgångar skall tillfalla en aktiv förening på Kivik, som verkar inom ramen för Byalagets syften och ändamål. Beslut härom fattas i samband med Byalagets upphörande.
Byalagets arkiv överlämnas till Simrishamns kommun för vidare hantering.