2020

FEBRUARI

Byalagen och Lejeföreningarna i norra delen av kommunen har reagerat mot att lördagsöppet på Måsalycke ska stängas och kunder hänvisas till Simrishamn.

Se bifogad skrivelse skickad till SYSAV!

Måsalycke 2020-02-20

Statistik Måsalycke 2020-02-20

 

MARS

Medlemmarna i Byalaget har på årsmötet röstat på de fem alternativ av GLÄDJEBÄRAREN, som lämnats in i den utlysta tävlingen.

Resultatet ser du i bifogad fil! 

Glädjebärare vinnaren 2020-03-11

JUNI

Som tidigare meddelats, pågår en intensiv verksamhet i Kivik för att minimera konsekvenserna av BUNs 10-miljonersbesparing för Kiviks och Sankt Olofs skolenheter.

Stödlistor finns utplacerade i byns affärer och styrelsen har författat en appell, vilka ska överlämnas till BUN på fredag den 12 juni klockan 12.

Nedan hittar du appellen!
Appell-2020-06-09

Byalaget lade ut ”stödlistor” i tio affärer och näringsställen i byn, vilka samlades en den 11 juni. Medlemmarna i Byalaget hade även möjlighet att digitalt ge sin support till Byalaget.

Vid sammanräkning fanns 198 namn på listorna och tio hade svarat digitalt. Det finns cirka 900 hushåll i Kivik.

Grevlunda-Vitaby Byalag skrev även under appellen.

Appellen och listorna lämnades på kommunen den 12 juni.

Nu hoppas vi att politiken fattar kloka beslut beträffande Piratenskolan i Kivik!

JULI

Byalaget har skrivit till kommunen och ansökt om en badbrygga för badplattan på norra hamnpiren. Idag finns två trappor, som vid höga vågor och lågt vattenstånd är svåra att klättra upp på, speciellt för lite äldre människor.
Kommunen har svarat att att de under semestertider inte kan svara på direkten, men har lovat att återkomma i höst.
Varjedags-badande har även diskuterat andra finansieringsmöjligheter, om kommunen mot all förmodan skulle avslå vår ansökan. 

Vi har även skrivit till Trafikverket om det olämpliga i att placera en stor bom i mitten av de anlagda broarna på den nya cykelbanan mellan Kivik och Ravlunda. Vi förstår anledningen till placeringen – för att förhindra fordonstrafik, men vill att man undersöker möjligheten till andra lösningar. Trafikverket har svarat att de ska försöka hitta andra hinder.

Den tredje kontakten har vi haft med Polisen angående de periodvisa höga hastigheterna på riksväg nio genom byn. Polisen meddelar att  den 15/7 stod ATK vagnen uppställd här. Medelhastigheten var 34.38 km. 16 överträdelser mellan 48,1 och 65,2. 679 fordon passerade under tiden 16.00 – 21.00.
”Problemet” med ATK-vagnen är att man kan minska hastigheten i god tid, om man är uppmärksam på upplysningsskyltarna, som finns i anslutning till vagnen.
Vi föreslog att man skulle ha icke förvarnad hastighetskontroll under kortare tider, utspridda under dygnets alla timmar.   

TRAFIKVERKETS SVAR 11 september

Byalaget skrev tre frågor till Trafikverket angående nya g/c mellan Kivik och Ravlunda. Nedan kan du läsa Trafikverkets svar!

 1. Pollarna som står vid broarna upplevs som farliga för cyklister. I veckan har de tagit bort dem!
 2. Det saknas varningsskyltar då g/c korsar Rv 9 utanför Ravlunda 
 3. Bilister genar över på g/c utanför Ravlunda, trots heldragen linje

TV: ”Dessa stolpar monterades för att hindra biltrafik från att trafikera broarna. Detta eftersom broarna inte är dimensionerade för biltrafik.
Vi kommer att se över om det finns andra alternativ.”

”Väghållningsmyndigheten, Trafikverket Region Syd, kommer inte att sätta upp varningsmärke A16 ”Varning för cyklande och mopedförare” utmed väg 9 i närheten av Ravlunda.
Varningsmärken ska sättas upp när en fara är svår att upptäcka i tid för en förare som färdas med en hastighet som inte överstiger den på platsen högsta tillåtna. Varningsmärken innebär inte per automatik att trafiksituationen blir säkrare. Det är i stället så att man kan invaggas i en falsk säkerhet när varningsmärken sätts upp.
Om varningsmärken används för ofta riskerar också respekten för märket att minska. När det gäller varningsmärken för cyklande och mopedförare kan de användas där friliggande cykelöverfart anlagts och det inte går att se cyklande före märket, om ett varningsmärke satts upp. På aktuell plats är det god sikt utmed vägen åt båda håll, det finns inte heller några buskar eller andra buskage som kan skymma sikten.
Vårt motiv till bedömningen är att antalet cyklister som trafikerar vägen inte är större än vad som normalt kan förväntas sig samt att vägen är en bashastighetsväg där trafikanter bör förvänta sig att det kan finnas oskyddade trafikanter och därmed anpassa hastighet och körsätt därefter.
När det gäller stolparna som suttit på den heldragna linjen så blir dom tyvärr påkörda. När där inte är några cyklister på vägen är det tyvärr fordon som genar. Eftersom det är en heldragen linje är det förbjudet att passera den, men tyvärr händer den typen av överträdelser ändå. Det vi kan göra är att sätta upp nya stolpar inför sommarsäsongen när det är högsäsong för cyklandet, för att då öka tryggheten för cyklisterna.”

AUGUSTI

Byalaget har fått en inbjudan att delta med två personer från styrelsen i en digital workshop, arrangerad av Simrishamns kommun. Workshopen kommer att diskutera åtgärder för att bättre utnyttja den infrastruktur som finns i byn och planeras. Exempelvis använda parkeringarna effektivare, informera och styra trafikströmmarna till parkeringar och till och från hamnområdet m.fl.
Workshopen kommer att äga rum den 6 oktober.

Vi kommar att träffa representanter för Vitemölle Lejeförening innan mötet, för att höra deras tankar kring nedanstående frågor!

Vi kommer inte diskutera av Trafikverket redan fattade beslut (tvåfiligt vid macken, nya bussfickor vid Stärkan, in-utfart vid Fabriksgatan och ny sträckning till Musteriet).
 
Du som har ideér och tankar om trafiksituationen i byn, kan mejla ordförande Jan Nilsson, jankivik@outlook.com! Vi tar med alla synpunkter!

Fölande synpunkter har inkommit, uppdateras fortlöpande (2020-09-17):
Husbilarna: Ska de hänvisas enbart till uppställningsplatserna vid campingen, Kiviksgraven och Tuttevi?
Skall servicen vid Tuttevi byggas ut med sop- och latrintömning? Skall husbilarna ha förbud mot att köra ner i byn?
Skall det sättas upp anslag vid tillfartsvägarna var uppställningsplatserna finns?
Förbud för husbilar att parkera på platser öster om Lejegatan, mittemot Vitemölle Badhotell och kiosken.
Parkeringsförbud längs Tittutvägen-Lejegatan.  

Hamnen: Om vi får ökad trafik i hamnen och på Tuttevi borde kanske trafiken styras via Solevistigen-Reningsverket-Solevi? I så fall måste den asfalteras.
Skall vi ha parkeringsplatser framför båtklubben? Nej, menar många mejlskrivare.
Skall det anläggas ny parkering norr om bastun? Nej, menar flera mejlskrivare.
Skall enkelriktningen utanför Havängsbodarna tydliggöras bättre. Målade pilar?
I nuläget är det endast tillåtet att parkera på Tittutvägens ”sjösida”. P- alternativt stoppförbud på hela Tittutvägen och endast G/C + nyttotrafik under sommaren.
Tidsbegränsad parkering på hamnens parkeringar – 4 timmar.
Maxhöjdsbegränsare på alla parkeringar i byn-endast personbilsparkering. 

Byn: Skall Eliselundsvägens nedre del enkelriktas?
Vid korsningen Agdelundsvägen/Kiviks stora väg är det otydlig markering om hur cyklister ska ta sig över Agdelundsvägen. 
Vägbulor på Tittutvägen. 
Hur skall vägkorsningen– Riksväg 9 – Esperödsliden – Esprerödsallén utformas? Trafikverkets ansvar, men kanske kommunen har en idé om hur det kan lösas.
Hastigheten på Riksväg 9 måste beaktas och åtgärdas. Detta är dock inte kommunens beslutsområde.
Stoppförbud på Killebacken utanför bageriet.
Enkelriktat i både Kivik och Vitemölle: nedfart till hamnen genom Kivik, utfart via Vitemölle, infart till Vitemölle skall skyltas fordonstrafik förbjuden (gäller genomfart till Kivik), på så sätt minskas trafiken genom Vitemölle till Kivik och endast trafik från Kivik kommer att gå via Vitemölle. De som bor i Vitemölle påverkas på så sätt inte av detta och man slipper mötande trafik i Vitemölle.

Kiviks ”allmänna” miljö
Byalaget planerade i våras att ha ett möte med Samhällsbyggnadskontoret och diskutera och framföra synpunkter på miljön i byn med omnejd, sop-och latrintömning, asfaltering, badtrappor, gamla äppelodlingarna, hundlatrinlådor, sommarentreprenörer i hamnen m.m.
Vi kommer att ha ett möte med SBK i höst och kommer då att framföra de förslag, som kommer upp.
Huruvida det blir ett offentligt möte, eller under andra former vet vi inte i skrivande stund.
Därför är det viktigt, att du som har förslag på förbättringar skriver ett mejl till Jan Nilsson, jankivik@outlook.com, så framför vi dem vid vårt möte med kommunen.

Vi kommer fortlöpande att informera om ovanstående på hemsidan och Facebook. 

Föjlande synpunkter har inkommit, uppdateras fortlöpande (2020-09-17)

 • lagning av alla asfaltskadorna på våra gator
 • borttagen bom saknas vid Avenboksvägens slut
 • hundlatrinlåda önskas mellan Killegården och Agdelundsvägen och vid campingstigen-Tittutvägen
 • de gallrade äppelodlingarna läng Rv 9 – vad ska hända
 • flishögen vid Nordins väg (enl. vanligtvis välunderrättade källor ska flisen läggas på motionsslingan på Agdelund)
 • önskan om blomsterarrangemang liknande de man har i Simrishamn, fler bänkar i hamnområdet
 • badtrappa vid N. Hamnpiren
 • feldoserad badplatta vid N Hamnpiren
 • gröna pinnen – gran i stället – när
 • tillfälliga entreprenörer i hamnen – vilka regler gäller
 • större papperskorgar i hamnområdet
 • källsorteringskärl i stället för papperskorgar
 • fimpuppsamlingsanordning vid lekplatsen
 • överfulla återvinningsbehållare och skräpigt vid återvinningsstationen vid Nordins väg
 • skräpigt och snuskigt i Soleviskogen
 • allmän toalett väster om Buhres – när
 • Hårt slitage på strandängarnaTittutvägen-Lejegatan
 • ej asfaltering av Strandridarevägen
 • tydligöra naturskyddsområdena – tydligare skyltar, beivra camping
 • toalett på Torget
 • soptunna vid Kapellet, södra parkeringen
 • skyltar som anger var hjärtstartare finns
 • befinliga skyltar om strandskydd m.m. ersätts med nya. Befintliga oläsliga.

OKTOBER

Bifogat finner ni, både den presentation som gavs vid work shop angående trafiksituationen i Kivik, samt en sammanställning av synpunkter som kom från byinvånare via, bland andra, de två deltagarna från Kiviks Byalag.

I presentationen finns bl.a. trafikmätningar gjorda 2020 i olika delar av Kivik.

Nästa steg blir en verkstad till våren.

Presentation på workshop MM-plan 6 okt

Sammanställning synpunkter dialoggrupper 6 okt

NOVEMBER

Förslag till Bostadsförsörjningsprogram, riktlinjer för bostadsförsörjning för Simrishamns kommun 2021–2025, är föremål för samråd mellan 31 oktober 2020 – 2 januari 2021.

Remissvar skickas till mailadress: registratorsbf@simrishamn.se, märk med Dnr SBN 2019/1076.

I Kivik finns en planreserv på ca 70 bostäder. Planarbete pågår under 2020 för tre områden. Intill Kiviks hotell, fruktodlingen intill Fiskebäck och sydväst om Kiviks stora väg. Mer information finna att hämta i Samhällshandling Bostadsförsörjning på, bland annat, sidan 11.

Kungorelse_BFP

Samradshandling_Bostadsforsorjning

DECEMBER

Kommunens planer på att anlägga en uppställningsplats för husbilar framför campingen är långt framskridna. Här finns länkarna till Kungörelse, planbeskrivning samt plankarta.